Skill List - 2 of 3 Pages

Skill List

Skill Name
Skill ID
Type
KO_JYUSATSU
None
KO_KAHU_ENTEN
None
KO_KAIHOU
Magic
KO_KAZEHU_SEIRAN
None
KO_KYOUGAKU
None
KO_LEFT
Weapon
KO_MAKIBISHI
Weapon
KO_MEIKYOUSISUI
None
KO_MUCHANAGE
Misc
KO_RIGHT
Weapon
KO_SETSUDAN
Weapon
KO_YAMIKUMO
None
KO_ZANZOU
None
KO_ZENKAI
Magic
LG_KINGS_GRACE
None
MER_KYRIE
Magic
MO_BALKYOUNG
Weapon
MO_KITRANSLATION
Weapon
NJ_KAMAITACHI
Magic
NPC_KEEPING   Keeping
NPC_KEEPING
Weapon
PR_KYRIE
Magic
SG_KNOWLEDGE
None
SL_KAAHI   Kaahi
SL_KAAHI
Magic
SL_KAINA   Kaina
SL_KAINA
Magic
SL_KAITE   Kaite
SL_KAITE
Magic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z